ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
WWW.ISKAMIMOT.COM

I.Общи положения

 1. „ХЕДЖ ЛАБ“ ООД (ХЕДЖ ЛАБ) с ЕИК 204059165, предоставя чрез интернет страницата www.iskamimot.com и нейните мобилни версии („ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА”) на физически лица – крайни потребители („ПОТРЕБИТЕЛИ“), безплатни услуги на информационното общество („УСЛУГИТЕ“).

  1. Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до интернет страницата www.iskamimot.com и за използването му („УСЛОВИЯТА“).

  2. Настоящите условия представляват договор между ХЕДЖ ЛАБ и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  3. Ако ПОТРЕТИБЕЛЯТ не приема УСЛОВИЯТА, посочени тук, то той няма възможност да използва „ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА“.

  4. Във връзка с предоставяните Услуги ХЕДЖ ЛАБ обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („ПОЛИТИКА”). ПОЛИТИКАТА е неразделна част от тези УСЛОВИЯ

 2. УСЛУГИТЕ се отнасят до използване на предоставяните от ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА функционалности, които позволяват:

  1. прилагането на информационни слоеве, представляващи визуализация на набори от статистически данни, към основна карта;

  2. контекстуално търсене на обяви за покупко-продажба жилищни недвижими имоти или отдаване под наем на недвижими имоти;

  3. търсене на обяви за покупко-продажба жилищни недвижими имоти или отдаване под наем на недвижими имоти по местоположението на имота на картата (ОБЯВИ);

  4. визуализиране на ограничен набор от данни за ОБЯВИ, попадащи в обхвата на приложените от ПОТРЕБИТЕЛЯ филтри за търсене;

  5. запазване на определени ОБЯВИ по избор на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОФИЛ;

  6. Други УСЛУГИ по преценка на ХЕДЖ ЛАБ.

II.Регистрация и сключване на договор

 1. За да ползва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че е навършил 18 години и е дееспособен да сключи договор.

 2. ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност в случай на ползване на УСЛУГИТЕ от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

 3. Ползването на част от УСЛУГИТЕ е възможно без регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 4. Ползването на УСЛУГИТЕ, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с настоящите УСЛОВИЯ.

 5. Ползването на част от УСЛУГИТЕ е възможно само с регистрация (създаване на „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ”). При регистрация се изисква да попълването на задължителните полета в регистрационната форма (адрес на електронна поща (потребителско име) и парола).

  1. Регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛИ, физически лица се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица.

  2. Взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛИ, юридически лица и търговци, както и от всякакви други стопански субекти, независимо от правната и правноорганизационната им форма, които използват услуги, предоставяни от ХЕДЖ ЛАБ, както чрез средствата ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, така и по други начини, предоставени от ХЕДЖ ЛАБ, за реализирането професионални, търговски, стопански и др. под. цели, дейности и действия, извършвани по занятие, се уреждат по специален ред и условия, договорени между тях и ХЕДЖ ЛАБ и не попадат в обхвата на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

  3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържа такива. При неточност в данните, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да ползва УСЛУГИТЕ до отстраняването ѝ.

  4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за всички действия, извършени чрез съответно регистрирания от него потребителски профил, посредством използване на потребителското име и парола за достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми ХЕДЖ ЛАБ в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв осъществяване на такъв.

 6. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление, с което сключвате договор с ХЕДЖ ЛАБ при тези УСЛОВИЯ и се задължава да ги спазва.

 7. Преди натискането на бутона „Регистрация”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да прегледа и редактира посочената от него информация.

 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се съгласява, че електронните изявления към ХЕДЖ ЛАБ и електронните изявления от ХЕДЖ ЛАБ към ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

 9. Във връзка с ползването на предоставяните съответни УСЛУГИ е необходимо осъществяването на комуникация между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ХЕДЖ ЛАБ, посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде адресат на електронни изявления от страна на ХЕДЖ ЛАБ, извършвани в електронна форма.

 10. Настоящите условия са публикувани на интернет адрес: […]

III.Ползване на Услугите и съдържанието на интернет страницата

 1. Визуализираните от ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА набори от данни, специфични за ОБЯВИТЕ, не се създават от ХЕДЖ ЛАБ.

 2. При визуализиране на наборите от данни за ОБЯВИТЕ от ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ХЕДЖ ЛАБ осъществява „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. Това се осъществява:

  1. посредством предоставяне на хипервръзки към други ресурси (физически или виртуални), собственост на или управлявани от трети страни, които са достъпни за всички интернет потребители, където съответната ОБЯВА е предоставена на публично разположение (хиперлинкинг, дълбок хиперлинкинг); и/или

  2. посредством визуализиране на съответните набори от данни, без при това тези данни да се съхраняват в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА (фрейминг); и/или

  3. посредством визуализиране на набори от данни и на каквито и да било други ресурси – физически или виртуални, които са собственост на ХЕДЖ ЛАБ или се управляват от ХЕДЖ ЛАБ.

 3. ХЕДЖ ЛАБ не е посредник и не участва по никакъв начин във взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и всяка трета страна, във връзка с достъпването на ОБЯВА, в т.ч., но без да се ограничава до осъществяването на последваща комуникация и договаряне на условия между ПОТРЕБИТЕЛЯ и третата стана. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счете, че третото лице не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведоми компетентните държавни органи, в чиито правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо тях. Ползването на УСЛУГИТЕ е на собствен риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 4. ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност за истинността, точността, актуалността или изчерпателността на визуализираното и представяне чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА съдържание, предмет на „публично разгласяване“, по смисъла на горните текстове.

 5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да копира и/или използва и/или модифицира и/или разпространява съдържание от ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА за цели различни от или несъвместими с ползването на УСЛУГИТЕ и с предназначението на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, без изричното предварително писмено съгласие на ХЕДЖ ЛАБ и/или на съответните трети лица.

 6. Публикуваните данни за контакт, могат да бъдат използвани единствено в съответствие с обявеното предназначение.

 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право с поведението си да смущава нормалната работа на техническите или софтуерните приложения и компютърни системи на ХЕДЖ ЛАБ или на останалите потребители на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че има право да използва съдържанието, което създава или съхранява в потребителския си профил, както и че то не противоречи на тези УСЛОВИЯ или на закона. В случай че това не е така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или ХЕДЖ ЛАБ.

 9. Информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ съхранява в потребителския си профил не може да съдържа:

  1. рекламно съдържание;

  2. материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

  3. съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

 10. Потребителски профил може да бъде закрит в следните случаи:

  1. по всяко време, със заявка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

  2. при дълъг период на неизползване на потребителския профил;

  3. при съмнения за нарушаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на тези УСЛОВИЯ, на други условия, предвидени в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА или в закона;

  4. в други случаи, по преценка на ХЕДЖ ЛАБ, с предварително предизвестие.

 11. Потребителски профил може да бъде блокиран в следните случаи:

  1. при съмнения за нарушаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на тези Условия, на други условия, предвидени в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА или на закона;

  2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;

  3. със заявка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, при наличие на основателна причина за това.

 12. При закриване на потребителски профил и прекратяване на договора данните от потребителския профил, съхранявани в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, се изтриват. Във връзка със задълженията и отговорностите на ХЕДЖ ЛАБ и изискванията на закона, с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на договора за ползване на УСЛУГИТЕ, за период от 1 (една) година след закриване на потребителския профил, се съхранява информация за неговото сключване.

 13. Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочения срок, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

 14. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 10 случаи, ХЕДЖ ЛАБ не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността за ползване на УСЛУГИТЕ след закриване на потребителския профил.

IV.Право на промени

ХЕДЖ ЛАБ си запазва правото да добавя нови услуги и функционалности, както и да променя или премахва съществуващи такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие.

Настоящите УСЛОВИЯ е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови услуги, промяна или прекратяване на съществуващите УСЛУГИ или при законодателни промени.

При извършване на промени, те ще бъдат сведени до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ и публикувани на посочения в тези УСЛОВИЯ интернет адрес.

Поради това че УСЛУГИТЕ могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните УСЛОВИЯ, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с тях, ХЕДЖ ЛАБ не разполага с техническа възможност да му предостави УСЛУГИТЕ в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с УСЛОВИЯТА, тогава не трябва да ползва ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

V.Политика за ползване на бисквитките (cookies) на ХЕДЖ ЛАБ

 1. Бисквитите са информация, съхранена браузъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА услуги.

 2. ХЕДЖ ЛАБ прилага стриктна политика за ползване на бисквитки, като: събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с или да идентифицира определено лице; и използването на събраните бисквитки е строго ограничено и е свързано с изпълняването на технически цели (функционалността на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА).

 3. Бисквитките се ползват за следните цели:

  Вид

  Описание


  Технически бисквитки

  Необходими за лесното използване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, в съответствие с всички съвременни стандарти за правилното ѝ функциониране.

  Тяхното ползване е задължително за осигуряване нормалното функциониране на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ.

  Функционални бисквитки

  Необходими за ефективното и ефикасното използване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, подобряват функционирането ѝ и способстват за повишаване на качеството на „потребителското изживяване“.

  Тяхното ползване е задължително за осигуряване нормалното функциониране на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ.


  Аналитични бисквитки

  Необходими за получаване на информация за това как ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Събраните данни позволяват определяне на разгледаните от ПОТРЕБИТЕЛЯ ресурси от ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, към кои други страници е бил препратен, от кои изходни страници ПОТРЕБИТЕЛЯТ е пренасочен към нея, а също така и определяне на датата и продължителността на ползване на предоставяните УСЛУГИ. Тези данни се използват за подобряване съществуващите функционалности и се събират по начин, който не е свързан и не води до определяне самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  Тяхното ползване не е задължително, но изключването им не гарантира правилното функциониране на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, във връзка с предоставянето на УСЛУГИТЕ.

 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя настройките за бисквитки: да ги изтрива и/или да забранява получаването на бисквитки, посредством функционалността на използвания от него браузър. Повече информация в тази връзка може да се открие на следните интернет адреси:

Настройки за Интернет Експлорър: Cookie settings in Internet Explorer

Настройки за Файърфокс: Cookie settings in Firefox

Настройки за Хром: Cookie settings in Chrome

Настройки за Сафари: Cookie settings in Safari web и iOS

VI.Авторски права

 1. Всички права са запазени.

 2. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, изходен код, дизайн на потребителски интерфейси, графични елементи, алгоритми за търсене и представяне на информацията и др. под., на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и са собственост на ХЕДЖ ЛАБ.

 3. Oт обхвата на т. 2 непосредствено по-горе, са изрично изключени съответните елементи, попадащи в обхвата на действията по „публично разгласяване“ в съответствие с Раздел III. Ползване на Услугите и съдържанието на интернет страницата . Всички такива права на интелектуална собственост, авторски и сродни права, са собственост на съответните физически или юридически лица - техни носители или титуляри.

VII.Ограничаване на отговорността

 1. ХЕДЖ ЛАБ се задължава да положи дължимата грижа с цел да поддържа вярна, точна и актуална информация на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, без това да изключва възможността от инцидентно възникване на обективни несъответствия или пропуски.

 2. ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 3. Цялата информация на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като ХЕДЖ ЛАБ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 4. ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията предоставяна чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 5. ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), предоставена от трети страни.

 6. ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност и във всички останали случаи изрично посочени в настоящите УСЛОВИЯ.

 7. ХЕДЖ ЛАБ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези УСЛОВИЯ и/или нерегламентирана употреба на услугите на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 8. ХЕДЖ ЛАБ не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

  1. ползване или невъзможност за ползване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и/или УСЛУГИТЕ;

  2. изтриване или блокиране на потребителския профил и/или съдържание.

VIII.Други

 1. Договорът е изготвен на български и английски език. При противоречия в текстовете, както и при тълкуване на съдържанието му, екземплярът на български език ще се ползва с предимство пред екземплярът на английски.

 2. Споровете по тези УСЛОВИЯ ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

 3. В случай че някоя от клаузите по настоящите УСЛОВИЯ се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

 4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

 5. За контакти:

„ХЕДЖ ЛАБ“ ООД,

www.thehedgelab.com

mothership@thehedgelab.com

Настоящите УСЛОВИЯ са последно актуализирани на 27 март 2020 г.