ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

I.Общи положения

 1. Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите („ПОЛИТИКА”) и е неразделна част от Условията за ползване („УСЛОВИЯТА“). В случай че не сте съгласни с УСЛОВИЯТА, няма възможност да използвате ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 2. При промяна на ПОЛИТИКАТА, промените ще бъдат публикувани тук.

 3. С цел предоставяне на услугите („УСЛУГИ”) в интернет страницата https://iskamimot.com и мобилните ѝ версии („ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА”), „ХЕДЖ ЛАБ“ ООД (ХЕДЖ ЛАБ), с ЕИК 204059165, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/ „ПОТРЕБИТЕЛИ”), в съответствие с настоящата ПОЛИТИКА.

 4. При обработването на лични данни ХЕДЖ ЛАБ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

 5. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

II.Групи лица, за които се обработват данни

 1. Във връзка с предоставяните УСЛУГИ, ХЕДЖ ЛАБ обработва информация относно следните Субекти на данни:

  1. ПОТРЕБИТЕЛИ - физически лица, ползватели на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА с регистрация;

  2. ПОТРЕБИТЕЛИ - физически лица, ползватели на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА без регистрация;

  3. ПОТРЕБИТЕЛИ - физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ХЕДЖ ЛАБ;

  4. ПОТРЕБИТЕЛИ - физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ХЕДЖ ЛАБ.

III.Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

 1. Информация, която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят: ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сами решават дали и как да използват УСЛУГИТЕ, предоставяни чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно е обозначен задължителния или доброволния характер на предоставяните данни. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно предоставянето на съответната УСЛУГА или част от нея.

 2. Регистрация / Създаване на потребителски профил: ползването на част от УСЛУГИТЕ е възможно след регистрация. За да създаде собствен потребителски профил, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да въведе: адрес на електронна поща и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с УСЛОВИЯТА (дата, час и IP адрес).

 3. Данни, съхранявани във потребителския профил: с изключение на задължителните данни, необходими за създаване на потребителски профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам преценява дали и какви допълнителни данни, съобразно функционалността на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, отнасящи се до него, следва да предостави.

 4. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към ХЕДЖ ЛАБ, постъпила чрез електронни форми в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, чрез обаждания към по телефон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, ХЕДЖ ЛАБ съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

 5. Услугите на ХЕДЖ ЛАБ и предоставените в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не съхранява и да не изпраща чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като: данни, разкриващи неговия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното му състояние, за сексуалния му живот или сексуалната му ориентация; данни, свързани с негови присъди и нарушения, документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

 7. ХЕДЖ ЛАБ няма задължение и не следи за наличието на посочените в т. 6 данни в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бива да съхранява каквито и да е от горепосочените данни в потребителския си профил, както и да изпраща такива данни и на други потребители посредством функционалността на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА.

 9. ХЕДЖ ЛАБ може да обработва и други данни, отнасящи се до ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, добавяне на предпочитания, настройки и др.

IV.Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

 1. Запомняне на вписан потребител (автоматичен вход): в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА е реализирана функционалност, позволяваща запомняне на вписан потребител. Функционалността се отнася до конкретно ползвано устройство и се активира от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством отбелязване на съответната отметка „запомни ме”. Функционалността се деактивира при изход от профила, както и при премахване на вече отбелязаната отметка „запомни ме”.

 2. Журнали, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
  В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА се използват журнали със следните цели: за подсигуряване на надеждното функциониране на УСЛУГИТЕ и установяване на технически проблеми; за подсигуряване сигурността на УСЛУГИТЕ и откриване на злонамерени действия; журнали в случаите, в които това се изисква от закона (като журнали на електрони волеизявления).

 3. Журнал за влизане в акаунт: този журнал дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 (една) година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

 4. Сървърни журнали, журнали на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези журнали са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 (една) година. Журналите могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

 5. Бисквитки: за функционирането на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА е необходимо ползването на „бисквитки”. Детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение можете да намерите в Политиката за ползване на бисквитки.

V.Цели за обработване на лични данни

 1. ХЕДЖ ЛАБ събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата ПОЛИТИКА и в УСЛОВИЯТА за ползване на УСЛУГИТЕ, които могат да бъдат:

  1. Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на УСЛУГИТЕ между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ХЕДЖ ЛАБ;

  2. Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на УСЛУГИТЕ, трети лица и ХЕДЖ ЛАБ;

  3. Цели, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ дал своето изрично съгласие;

  4. Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ХЕДЖ ЛАБ.

 2. Сключване и изпълнение на договор: това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ХЕДЖ ЛАБ, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на потребителски профил и дейностите по предоставяне на УСЛУГИТЕ, достъпни чрез ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА. В допълнение тези цели включват комуникацията с ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на УСЛУГИТЕ и/или уведомяването на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промени в предоставяните УСЛУГИ. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

 3. Легитимен интерес: това са цели, свързани със законни интереси на ХЕДЖ ЛАБ и/или трети лица. Тези цели включват:

  1. Осигуряване на нормалното функциониране и използване на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на УСЛУГИТЕ, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

  2. Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността.

  3. Осъществяване на комуникация с ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с УСЛУГИТЕ.

  4. Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

  5. Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ХЕДЖ ЛАБ, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и/или засегнати трети страни.

  6. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 4. Законови задължения: целите, свързани със спазване на законови задължения на ХЕДЖ ЛАБ, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на ХЕДЖ ЛАБ да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за различни обстоятелства, свързани с неговите права, с предоставяните УСЛУГИ или със защитата на данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 5. Изрично съгласие: данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат обработвани на базата на негово изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

VI.Срок на съхранение

 1. При съхранението на данни, ХЕДЖ ЛАБ прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на УСЛУГИТЕ, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона:

  1. Регистрационни данни (като адрес на електронна поща) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с УСЛОВИЯТА (дата, час, IP адрес): за целия период на поддържане на потребителския профил в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА и до 1 (една) година от прекратяване на регистрацията.

  2. Запомняне на вписан потребител (автоматичен вход): до 6 (шест) месеца от активиране на функционалността от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  3. Данни за езикови преференции: през периода от време, през което потребителската сесия е активна.

  4. Журнал за влизане в потребителския профил (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес): за период до 1 (една) година от последното влизане или до закриването на потребителския профил.

  5. Системни журнали (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство): за период до 1 (една) година.

  6. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания: данни от кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 (пет) години. Данни за входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 1 (един) месец.

 2. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

 3. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

 4. Създаване на резервно копие (backup). С цел гарантиране и осигуряване на надеждността на УСЛУГИТЕ и предпазване от загуба на данни по технически причини, в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА се прилага политика на създаване на резервно копие на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 7 (седем) дни.

VII.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1. ХЕДЖ ЛАБ не предоставя потребителски лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази ПОЛИТИКА, УСЛОВИЯТА и предвидените в закона случаи.

 2. ХЕДЖ ЛАБ използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. При работата си с подизпълнители и доставчици ХЕДЖ ЛАБ изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите ПОЛИТИКА и УСЛОВИЯ:

  1. Доставчици:

 1. Лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:

  1. когато това е предвидено в закон;

  2. ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен орган;

  3. когато сме получили изрично съгласие за това от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

  4. когато това се налага за защитата на права и законни интереси на ХЕДЖ ЛАБ и/или други потребители на УСЛУГИТЕ.

 2. При промяна на собственост в случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен предварително.

 3. Права по отношение на личните данни съгласно Регламента, правата на ПОТРЕБИТЕЛЯТ са както следва:

  1. Право на информираност: настоящата ПОЛИТИКА има за цел да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ подробно за обработването на неговите лични данни във връзка с предоставяните УСЛУГИ.

  2. Право на достъп: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи потвърждение дали се обработват негови лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с тези данни. Такъв достъп може да бъде осъществен по всяко време, чрез предвидените за това функционалности.

  3. Право на коригиране: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да коригира свои лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

  4. Право на изтриване: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

  5. Закриване на потребителски профил: в случай че желае, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да закрие своя потребителски профил по всяко време, чрез предвидената за това функционалност.

  6. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни: Регламентът предвижда възможност за ограничаване обработването на лични данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако са налице основания за това, предвидени в него.

  7. Право за уведомяване на трети лица: в случай че е приложимо, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска от Администратор на негови лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил такива данни, във връзка с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  8. Право на преносимост на данните: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят за него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по преценка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  9. Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за ПОТРЕБИТЕЛЯ или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на правата, свободите и легитимните интереси на ПОТРЕБИТЕЛЯ: при предоставяне на УСЛУГИТЕ в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА не се използват технологии, попадащи в тази категория.

  10. Право на оттегляне на съгласие: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, по всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни, което се осъществява въз основа на дадено от него съгласие: такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

  11. Право на възражение: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ХЕДЖ ЛАБ ще разгледа искането на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ако е основателно, ще го изпълни. Ако се счете, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ХЕДЖ ЛАБ ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за това.

  12. Право на жалба до надзорен орган: ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счете, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  13. Точност на информацията: ХЕДЖ ЛАБ не носи отговорност за верността на предоставяните от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на установена измама и/или злоупотреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми ХЕДЖ ЛАБ незабавно.

  14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при предоставяне на каквато и да е информация в ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, да не нарушава правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 4. Данни за контакт:

ХЕДЖ ЛАБ ООД, ЕИК 204059165,

Адрес на електронна поща: mothership@thehedgelab.com

Настоящата ПОЛИТИКА е последно актуализирана на 27 март 2020 г.