Индекс на уязвимостта от Ковид-19 на населението в България
Оказа се, че в "Искам Имот" използваме множество данни, близки до тези прилагани в утвърдени методологии за оценка на заплахата от разпространение на заразни болести. Това и сложната епидемична обстановка в страната ни подтикнаха да разработим Индекс на уязвимостта от Ковид-19, за да разберем кои са онези населени места в България, чиито жители са най-застрашени от епидемията. Този индекс може да послужи като отправна точка за предприемане на един или друг подход при определянето и налагането на противоепидемични мерки и ваксинационни инициативи и при разпределянето на и без това оскъдния публичен ресурс, с който държавата разполага.
Map of Bulgaria
Карта на уязвимостта от Ковид-19 на населението в България
Уязвимост
Много висока
Висока
Умерена
Ниска
Много ниска
Тази карта показва изчислената от нас степен на уязвимост на населението от Ковид-19. Представените данни не се отнасят до броя на обявявяваните случаи на заразени, а показват оцененото ниво на риск. Оценката правим въз основа на създадения от нас модел, базиран на профила на населението и здравните рискове, характерни за съответното населено място. Показваме и стойността на индекса - от 0 (най-ниска) до 1 (най-висока) и колкото по-тъмен е цветът, толкова по-високи са уязвимостта и риска.
Топ 10 общини с най-висока изчислена степен на уязвимост
1
Русе
2
Сливо поле
3
Столична
4
Две могили
5
Ценово
6
Ветово
7
Борово
8
Иваново
9
Варна
10
Белослав
Топ 10 общини с най-ниска изчислена степен на уязвимост
1
Априлци
2
Сърница
3
Батак
4
Борино
5
Маджарово
6
Ракитово
7
Стрелча
8
Чупрене
9
Белово
10
Пещера
Класация на населените места на национална ниво
В таблицата по-долу може да видите класация на населените места, подредени по степен на уязвимост. За всяко включено населено място показваме получената стойност за съответната група фактори, част от модела, който прилагаме, за да изчислим Индекса - Здравеопазване, Здравни рискове, Заболеваемост, Гъстота на населението, и Профил на населението. Повече за това как работи индексът, можете да разберете тук.
За пълната таблица за всички градове в България, пишете ни тук.
Нашето разбиране за Индекса на уязвимостта от Ковид-19 на населението в България
Официалната информация за броя на регистрираните заразени е невинаги способна да ни даде представа за реалните измерения на епидемията в страната. Причините за това са комплексни и могат да се отнасят както до начина на представяне на данните, така и до тяхната пълнота или достоверност. Малкото тестове, укриването на информация, налагането на строги мерки и др. под., водят до изкуствено занижаване на отразената заболеваемост или компенсират (понижават степента на) уязвимостта. Така, за целите на нашия Индекс разработихме модел, който е фокусиран върху научнообоснованото предположение и позволява да остойностим степента на уязвимост на общностите в България. Наред с това, което вече е известно на медицината за Ковид-19, този модел отчита и най-важните социално-икономически фактори, които оказват влияние върху развитието на епидемията. Данните, които използваме при изчисленията и формулирането на факторите са събрани от официални източници и са актуални към декември 2020 г. Част от данните са достъпни само на регионално ниво (област), докато други са специфични за съответното населено място. Факторите използвани за изчисление на нивото на уязвимост са представени по-долу.
Здравеопазване
В тази група влизат редица фактори, отразяващи капацитета на системата на здравеопазването и възможността за осигуряване на адекватна грижа за болните. Населени места с по-добър достъп до болнична помощ, повече общопрактикуващи лекари и медицински специалисти, спрямо броя хоспитализирани, имат по-ниска степен на уязвимост, защото заболелите могат да получат по-добра и адекватна грижа.
Здравни рискове
Тук разглеждаме няколко променливи, отнасящи се до уязвимостта на населението и които могат да доведат до по-тежко протичане на Ковид-19. Такива например са замърсяването на въздуха (фини прахови частици 2.5 и 10 и азотен диоксид) и нивото на смъртност от заболявания, които водят до усложнения при Ковид-19 (напр. белодробни заболявания).
Ниво на заболеваемост
Колкото и да е голяма уязвимостта, за да се осъществи рискът от заразяване, е необходимо да е налице източник на Ковид-19, който да способства за развитието на епидемията. Затова в модела си сме включили и ниво на заболеваемост към момента.
Гъстота на населението
Уязвимостта от Ковид-19 се увеличава в гъсто населени места, където вирусът има възможност да се разпространи сред повече хора. Мярката, която използваме тук е брой души на кв. км.
Профил на населението
Рискът от заразяване с Ковид-19 е по-висок в общности и населени места с възрастно население, хора с ниско образование и ниво на заетост. Всички тези фактори са свързани помежду си, но двата най-съществени елемента, които позволяват да се предвиди нивото на уязвимост, са дял на населението над 65 години и дял на нискообразованите хора.
За нас
Този индекс е разработен от екипа на “Искам имот” - иновативна платформа за недвижими имоти, изградена около данните за заобикалящата ни среда. “Искам Имот” представлява част географска информационна система, част платформа за обработка и визуализация на големи масиви от данни (вкл. пространствени), част експеримент в информационния дизайн, който да ни позволи да погледнем интуитивно над десетки важни фактори, които обективно определят дали едно място е добро за живеене. Информацията е сила, но обработената информация е мощен инструмент, фокусиращ и мултиплициращ тази сила, в рамките на процеса на взимане на решения. И тъй като се оказа, че редица утвърдени методологии за извършване на оценка на заплахата от разпространение на заразни болести използват набори от данни, с които (с някои малки изключения) ние в “Искам имот” вече разполагаме и използваме, решихме да разработим наши модел и индекс за степента на уязвимост от Ковид-19 в България. Индексът на уязвимостта от Ковид-19 на населението в България, е един от случаите на употреба на тези данни.
Иновативна система за персонализирано търсене на имоти
Пълен пакет от полезни данни за имота и района около него